پیام روز جهانی دریانوردی توسط دبیرکل IMO کیتاک لیم

1401.04.03
2022 Day of the Seafarer theme
“Your voyage - then and now. Share your journey”
Message by IMO Secretary-General Kitack Lim 
2022 موضوع Seafarer
سفر شما در آن زمان و اکنون. سفر خود را به اشتراک بگذارید
پیام توسط دبیرکل IMO کیتاک لیم
Ladies and gentlemen,
خانم ها و آقایان،
For the twelfth time, we celebrate the International Day of the Seafarer on the 25th of June.
برای دوازدهمین بار ، ما روز بین المللی دریانورد را در 25 ژوئن جشن می گیریم.
Since its launch in 2011, the day has focused public attention on the contribution made by seafarers to the entire global community and this year’s theme celebrates maritime voyages and journeys.
از زمان راه اندازی آن در سال 2011 ، این روز توجه عمومی را به سهم دریانوردان کل جامعه جهانی متمرکز کرده است و موضوع امسال سفرهای دریایی و ماجراهای دریایی را جشن می گیرد.
Every day, hundreds of thousands of seafarers are underway on ships, while others take their well-deserved break – getting ready for their next voyage. Their ships are key movers of global trade, and engines of the global economy, transporting cargoes such as food, medicines, electronics and more.
هر روز ، صدها هزار دریانورد در کشتی ها در حال حرکت هستند ، در حالی که برخی دیگر استراحت خوبی دارند - برای سفر بعدی خود آماده می شوند. کشتی های آنها حرکت اصلی تجارت جهانی و موتورهای اقتصاد جهانی است و حمل و نقل محموله هایی از جمله مواد غذایی، داروها، الکترونیک و موارد دیگر.
Without seafarers, there would be no shipping and this day, every year, gives us a chance to recognize and pay tribute to seafarers everywhere, whatever their voyage.
بدون دریانوردان ، هیچ حمل و نقلی وجود نخواهد داشت و امروز ، هر سال به ما فرصتی می دهد تا در همه جا ، هر سفر آنها ، دریانوردان را بشناسیم و ادای احترام کنیم.
Shipping and the call of the oceans, form a way of life. It is a meaningful, important career that provides a solid foundation for life and offers endless opportunities to learn and progress.
با حمل و نقل درمیان اقیانوس ها ، راهی برای زندگی تشکیل می دهند. این یک حرفه مهم و مهم است که پایه و اساس کاملی برای زندگی فراهم می کند و فرصت های بی پایان برای یادگیری و پیشرفت ارائه می دهد.
This noble profession is something that I hold close to my heart and for many of us, our voyages are the start of a lifelong maritime journey.
این حرفه نجیب چیزی است که من به قلبم نزدیک می شوم و برای بسیاری از ما ، سفرهای ما شروع یک سفر دریایی مادام العمر است.
My own maritime journey has enriched my life. It allowed me to gain skills as a seafarer on ships and then to apply that knowledge and experience ashore. My journey took me from serving as a cadet at the Korean Maritime Academy to studying at the World Maritime University.
سفر دریایی زندگی من را غنی کرده است. این امکان را به من داد تا به عنوان یک دریانورد در کشتی ها مهارت کسب کنم و سپس از آن دانش و تجربه در ساحل استفاده کنم. سفر من مرا از خدمت به عنوان کادر در آکادمی دریایی کره برای تحصیل در دانشگاه دریایی جهانی برد.
I served in the Ministry of Oceans and Fisheries in the Republic of Korea and represented my country as a delegate at IMO meetings. Then, on to the Port of Busan Authority, where I was its president, before arriving at my current role as Secretary-General.
من در وزارت اقیانوس ها و شیلات در جمهوری کره خدمت کردم و کشور خود را به عنوان نماینده در جلسات IMO نمایندگی کردم. سپس ، قبل از رسیدن به نقش فعلی من به عنوان دبیرکل ، به بندر بوسان ، جایی که من رئیس جمهور آن بودم.
Each seafarer’s journey is unique. Yet many of the challenges and opportunities are shared.
سفر هر دریانورد بی نظیر است. با این حال بسیاری از چالش ها و فرصت ها به اشتراک گذاشته شده است.
After two years, the COVID-19 pandemic still presents a challenging working environment, with continuing difficulties in conducting crew changes, and gaining access to medical care and shore leave. IMO continues to urge States to support seafarers by designating them as key workers, so that every seafarer’s maritime journey can move into smoother waters.
پس از دو سال ، همه گیر Covid 19 هنوز یک محیط کار چالش برانگیز را ارائه می دهد ، با ادامه مشکلات در انجام تغییرات خدمه و دستیابی به مراقبت های پزشکی و مرخصی ساحل. IMO همچنان به دولتها می خواهد تا با تعیین آنها به عنوان کارگران کلیدی ، از دریانوردان حمایت کنند ، به طوری که سفر دریایی هر دریانورد می تواند به آبهای آرامتر حرکت کند.
On this Day of the Seafarer, we also look to the future. New technologies, new equipment, and the need to make shipping greener will provide new challenges and opportunities. I am sure you will rise to those challenges and pave the way for more sustainable shipping in the years to come.
در این روز دریانورد ، ما نیز به آینده نگاه می کنیم. فن آوری های جدید ، تجهیزات جدید و نیاز به سبزتر شدن حمل و نقل ، چالش ها و فرصت های جدیدی را فراهم می کند. من مطمئن هستم که شما به آن چالش ها برسید و راه را برای حمل و نقل پایدارتر در سالهای آینده هموار کنید.
This year’s Day of the Seafarer theme is “Your voyage - then and now. Share your journey” and I invite you to share photos from your first voyage and your most recent voyage on social media.
موضوع امسال دریانوردان سفر شما در آن زمان و اکنون است. سفر خود را به اشتراک بگذارید. و من از شما دعوت می کنم تا از اولین سفر خود و جدیدترین سفر خود در رسانه های اجتماعی عکس هایی را به اشتراک بگذارید.
You may be new to the profession or perhaps you have been sailing for decades.
شما ممکن است در این حرفه جدید باشید یا شاید ده ها سال است که دریانوردی کرده اید.
We want to hear from you. Please tag IMO in your posts so we can see how far you have come in your journey – and celebrate your progress.
ما می خواهیم از تو بشنویم. لطفاً IMO را در پست های خود برچسب بزنید تا ببینیم تا چه حد در سفر خود به دست آمده اید - و پیشرفت خود را جشن بگیرید.
We invite everyone to use the hashtag #SeafarerJourney, whether you are a seafarer yourself or paying tribute to them.
ما از همه دعوت می کنیم تا از هشتگ #seafarerjourney استفاده کنند ، خواه خودتان یک دریانورد باشید یا به آنها ادای احترام کنید.
I look forward to seeing your pictures, reading your comments and enjoying our voyage together.
من مشتاقانه منتظر دیدن تصاویر شما ، خواندن نظرات شما و لذت بردن از سفر ما در کنار هم هستم.
 
انتخاب